หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.5

http://th.wikipedia.org/wiki

http://school.obec.go.th/dongkanyai/learn/eastasia.htm

http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=226&sid=210

Advertisements