สาธรณรัฐประชาชนจีน                                                                              สาธารณรัฐเกาหลี                                

                             มองโกเลีย                                                                                             ญี่ปุ่น

                           

                   ไต้หว้น                                                                      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  

Advertisements